Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

QA, QC và Test Engineer

24/02/2020

1. QA (Quality Assurance = Kiểm định chất lượng)

Được dùng để nói về quy trình được dùng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Quy trình này có thể được thực hiện qua đội ngũ QA Engineer, hoặc manager, hoặc có thể là từ client (với client thì hoạt động này gọi là Acceptance Testing).

QA không phải là QC, hay nói cách khác không trực tiếp kiểm tra chất lượng phần mềm. Công việc của QA là đảm bảo sản phẩn, project theo kịp tiến độ hoặc là tạo ra những quy chuẩn chất lượng của sản phẩm để QC có thể follow. Trong một số công ty, QA bao hàm cả QC trong nó.

Một số công ty không có QC mà chỉ có QA, nên khái niệm sẽ được thay đổi bằng PQA và SQA. PQA (Process/Procedure QA) hoạt động như một QA thuần túy còn SQA (Software QA) chính là QC Engineer.

Vậy nên: QA = Process + Procedure + meta (nền tảng và quy trình)

2. QC (Quality Control = Điều khiển chất lượng) / Test Engineer

QC thực hiện test để đảm bảo sản phầm đáp ứng đúng và đủ những yêu cầu mà QA đề ra. Log bug và report bug, follow up bug, confirm bug là những hoạt động hàng ngày của QC.

QC hay Tester có thể được dùng thay thế nhau, và phần lớn các công ty phần mềm đều dùng QC để đặt tên cho công việc nà. Công việc của QC là đảm bảo chất lượng của sản phẩm bằng cách test nó. Và ngoài việc đảm bảo phần mềm follow theo guidelines & checklist của QA team, QC còn đảm bảo rằng phần mềm không chỉ đúng và đủ yêu cầu, mà còn dễ sử dụng và có hiệu suất tốt (thông qua Usability Test & Performance Test).

QC = Test + Report + Follow-up + Product (tập trung vào sản phẩm, kiểm thử sản phẩm)

=> Tester (Hoặc Test Engineer) == QC Engineer

QAQC
QA bao gồm các hoạt động đảm bảo và thực hiện quy trình, trình tự và tiêu chuẩn trong nội dung kiểm thử phần mềm đã phát triển và những yêu cầu đặt raQC/Tester bao gồm các hoạt động để đảm bảo việc kiểm tra một phần mềm đã đáp ứng yêu cầu trong tài liệu yêu cầu (đảm bảo việc phát hiện lỗi/bug trong phần mềm)
Tập trung vào quy trình và tuần tự hơn là quản lý việc test thực tế trên hệ thốngTập trung vào việc test thự tế trên phần mềm nhằm phát hiện lỗi trong quá trình phát triển hệ thống
Các hoạt động có quy trình được định hướng rồiCác hoạt động có quy trình được định hướng rồi
Đây là tập hợp con của vòng đời phát triển phần mềm (STLC)Testing là tập hợp con của Qua

Kết luận

QA: là người người đặt ra các quy định cho dự án.

QC: là người thi thành các quy định, nguyên tắc, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt đúng các qui định, nguyên tắc mà QA đặt ra. Là người kiểm thử, tìm các trường hợp còn thiếu sót hay lỗi so với yêu cầu.

Share this job
BACK TO BLOG