Questions? (+84) 247 300 6665 or hr@hri.com.vn

LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP CHO BUSINESS ANALYST

20/11/2019

Con đường sự nghiệp cho BA từ HRI Việt Nam lập ra cho những người muốn tham gia vào ngành nghề đang phát triển này. Nó cũng cung cấp định hướng cho BA đang tìm kiếm các vị trí cấp cao và bao gồm các vai trò mới nổi trong kiến trúc kinh doanh (business architecture) và trí tuệ kinh doanh (business intelligence), các vai trò có nhu cầu cao.

Bản đồ nghề nghiệp BA nhìn nhận kinh nghiệm bên ngoài lĩnh vực BA. Nếu bạn có kinh nghiệm làm chuyên gia về vấn đề (ví dụ: bảo hiểm, tài chính, chăm sóc sức khỏe) hoặc kiểm định phần mềm, quản lý dự án, bán hàng hoặc một vài kỹ năng khác của bạn là nền tảng quan trọng để phân tích kinh doanh.

Khi bạn đã có một vài năm kinh nghiệm trong phân tích kinh doanh, các dự án nhanh, phân tích hệ thống và được chứng nhận Năng lực phân tích kinh doanh (Certification of Competency in Business Analysis™) (CCBA®), chuyển sang vai trò cao cấp chắc chắn là một lựa chọn tốt. Nếu bạn hiện đang giữ một vị trí cấp cao và chỉ định Chứng nhận phân tích kinh doanh chuyên nghiệp (Certified Business Analysis Professional™) (CBAP®), điều này mang lại cho bạn cơ hội phát triển kỹ năng và nghề nghiệp.

Sự nghiệp BA của bạn là một cuộc hành trình với nhiều điểm xuất phát và nhiều điểm đến. Xác định vị trí hiện tại của bạn từ nhiều nhóm vai trò được liệt kê; hãy nhớ rằng bạn có thể có chuyên môn trong nhiều nhóm. Ví d

ụ, một nhà phân tích chức năng (functional analyst) cũng có thể có kinh nghiệm phân tích quá trình (process analysis), do đó các lựa chọn cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn có nhiều điểm điểm xuất phát và điểm đến.

Các nhóm vai trò:

1️.     Nhóm vai trò tập trung vào kinh doanh
 • Chuyên viên phân tích yêu cầu kinh doanh (Business Requirement Analyst): Nhà phân tích yêu cầu kinh doanh có nhiệm vụ giúp doanh nghiệp đáp ứng các mục tiêu và kết quả của mình. Người này sẽ hiểu làm thế nào công việc đang được tiến hành, và thông qua phân tích, xác định giải pháp cho các vấn đề. Người này sẽ có kiến thức kinh doanh chuyên sâu thường liên quan đến một bộ phận (ví dụ: dịch vụ khách hàng, sản xuất). Vai trò này có thể tiến hành một nghiên cứu mang tính khả thi hoặc chứng minh cho đầu tư thay đổi thông qua một trường hợp kinh doanh.
 • Chuyên viên phân tích quy trình kinh doanh (Business Process Analyst): Một nhà phân tích quy trình kinh doanh chuyên mang lại sự thay đổi cho các tổ chức thông qua việc phân tích, thiết kế và thực hiện các quy trình kinh doanh giúp các tổ chức hoạt động và quản lý các thay đổi đối với các quy trình đó. Các nhà phân tích quy trình kinh doanh có khả năng sâu sắc trong việc xác định trạng thái hiện tại của các quy trình, gợi ra các thuộc tính hữu ích và có hại của chúng, ghi nhận lại các mô hình của các quy trình và tạo điều kiện cho các nhóm bên liên quan đồng thuận về thiết kế quy trình kinh doanh mới.
 • Chuyên viên phân tích lựa chọn (The Decision Analyst) (hay còn được gọi là chuyên viên phân tích trí tuệ doanh nghiệp (business intelligence analyst)): Nhà phân tích quyết định sử dụng các công nghệ, phương pháp và thực tiễn để thăm dò và điều tra lặp đi lặp lại liên tục về hiệu quả kinh doanh trong quá khứ để hiểu rõ hơn và thúc đẩy lập kế hoạch kinh doanh. Nhà phân tích quyết định sẽ giúp doanh nghiệp phát triển những hiểu biết mới và hiểu hiệu quả kinh doanh dựa trên dữ liệu và phương pháp thống kê.
2️.     Nhóm vai trò phân tích IT
 • Chuyên viên phân tích hệ thống kinh doanh (Business System Analyst): Nhà phân tích hệ thống kinh doanh sẽ sử dụng CNTT rộng và kiến thức kinh doanh chuyên sâu để thực hiện các giải pháp CNTT giải quyết nhu cầu kinh doanh. Người này sẽ xác định, phát triển và thực hiện các giải pháp công nghệ hiệu quả, đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
 • Chuyên viên phân tích hệ thống (Systems Analyst): Một nhà phân tích hệ thống thực hiện các nhiệm vụ phân tích kinh doanh thông qua chuyên môn hóa trong việc tìm hiểu việc sử dụng kinh doanh công nghệ thông tin (CNTT) và giúp công nghệ tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp. Người này hiểu và quen thuốc với nhiều kiến trúc và nền tảng kỹ thuật khác nhau, và hiểu các khả năng CNTT và ứng dụng nào trong một tổ chức cung cấp các khả năng khác nhau.
 • Chuyên viên phân tích chức năng (Functional Analyst): Nhà phân tích kinh doanh chức năng thực hiện các nhiệm vụ phân tích kinh doanh thông qua chuyên về một sản phẩm công nghệ cụ thể và các tính năng và chức năng của nó. Nhà phân tích kinh doanh chức năng có kiến thức sâu rộng về sản phẩm công nghệ (ví dụ: SAP, PeopleSoft, v.v.) và có kinh nghiệm trong nhiều bối cảnh triển khai trong các tổ chức khác nhau và đôi khi là các ngành. Người này giúp các tổ chức và các bên liên quan xác định việc sử dụng và tích hợp với các hệ thống khác và thực hiện các tính năng và chức năng của sản phẩm công nghệ để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh.
 • Chuyên viên phân tích yêu cầu dịch vụ (Service Request Analyst): Nhà phân tích yêu cầu dịch vụ thực hiện các nhiệm vụ phân tích kinh doanh bằng cách chuyên hỗ trợ các bên liên quan của một ứng dụng hệ thống cụ thể, duy trì hệ thống và xử lý các yêu cầu của người dùng, các vấn đề của người dùng và cải tiến hệ thống. Nhà phân tích này có hiểu biết sâu sắc về một ứng dụng cụ thể hoặc bộ ứng dụng mà họ hỗ trợ, cách người dùng sử dụng ứng dụng và những hệ thống khác tích hợp với ứng dụng.
 • Chuyên viên phân tích dự án Agile (Agile Analyst): Trong thế giới agile, các yêu cầu phần mềm được phát triển thông qua việc thăm dò liên tục nhu cầu kinh doanh. Các yêu cầu được khơi gợi và hoàn thiện thông qua quy trình lập kế hoạch lặp đi lặp lại, xác định các tiêu chí chấp nhận, ưu tiên, phát triển và xem xét kết quả. Trong suốt quá trình lập kế hoạch và phân tích các yêu cầu lặp đi lặp lại, các nhà thực hành phân tích kinh doanh phải liên tục đảm bảo rằng các tính năng mà người dùng yêu cầu phù hợp với mục tiêu kinh doanh của sản phẩm, đặc biệt là khi mục tiêu kinh doanh phát triển và thay đổi theo thời gian. Phân tích Agile là một chuyên ngành thường được thực hiện bởi chuyên viên phân tích hệ thống kinh doanh và CNTT.
3️.     Các chức vụ lãnh đạo của BA:

Sau đây là danh sách các vai trò trong nhóm này:

 • Trưởng dự án BA (BA Project Lead)
 • Trưởng chương trình BA (BA Program Lead)
 • Trưởng nhóm thực thi BA (BA Practice Lead)
 • Quản lý mối quan hệ (Relationship Manager)
 • Quản lý BA (BA Manager)

4️     Vai trò cấp doanh nghiệp:

 • Kiến trúc sư doanh nghiệp (Enterprise Architect): Kiến trúc sư doanh nghiệp sắp xếp cơ sở hạ tầng CNTT với chiến lược CNTT và kinh doanh hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu và thực hiện thành công thay đổi. Người này phát triển các tiêu chuẩn chính thức, quản lý các quy trình kiến trúc doanh nghiệp và cung cấp hướng dẫn cho nhóm kiến trúc, CIO, CEO và kiến trúc sư kinh doanh.
 • Kiến trúc sư kinh doanh (Business Architect): Vai trò này hoạt động để tạo và duy trì kiến trúc kinh doanh. Người này tận dụng các khả năng của doanh nghiệp và sử dụng hiệu quả quy trình, công nghệ, dữ liệu và con người, và sắp xếp các khả năng này cho chiến lược kinh doanh.
Share this job
BACK TO BLOG